Vstupenky

Jak zakoupit vstupenky na představení

Upozornění:

V den zahájení prodeje vstupenek on-line nejde do prodeje "celý sál", jak se mnoho jednotlivců domnívá; zhruba 70 % míst je v tu dobu již prodáno právě na hromadné objednávky.

Jistým řešením je zajistit si předplatné, které nabízíme každý rok, a to ve třech zajímavých variantách.

Hledištní personál je oprávněn vyžadovat po divákovi prokázání nároku na slevu.

Vaše Městské divadlo Brno

 

1. Online nákup vstupenek, online rezervace

Pro maximální pohodlí každého z vás jsme zpřístupnili systém elektronického prodeje. Ten umožňuje:

 • přímý online nákup včetně online platby (pouze máte-li registraci v systému GoPay či platební kartu pro internetové platby). Poté, co jste přesměrováni na platební bránu, již není možno rezervaci dále upravovat,  změnily by se identifikační údaje vstupenek, platba by se s nimi nespárovala a vstupenky by byly i přes úspěšnou platbu uvolněny.  Platba musí být uskutečněna do 1 hodiny po rezervaci vstupenek, jinak dojde ke stornu rezervace!
 • rezervaci vstupenky s vyzvednutím a platbou na pokladně. Rezervovat lze pouze na představení, která se hrají za více než 10 dní! Na představení, konající se dříve než za 10 dní použijte, prosím, naše rezervační linky +420 533 316/ 360, 410 a 347 nebo si zakupte e-vstupenku.
 • Prodejní vstupenkový systém Colosseum podporuje u všech prohlížečů pouze jejich poslední tři verze (např. u MS Exploreru 9.x a vyšší a tedy např. Explorer pod Windows XP již není podporován)!
 •  MdB si vyhrazuje právo rezervace upravit tak, aby byla minimalizována finanční ztráta. Tato úprava vede k optimalizaci prodejnosti sedadel v sále - liché počty sedadel apod. Děkujeme za pochopení.
 • K zakoupení e-vstupenky je NUTNÉ provést registraci do prodejního systému. Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu

2. Fyzické zakoupení vstupenky, telefonické rezervace

Vstupenky zakoupíte na některém z našich prodejních míst MDB.

Telefonicky rezervovat vstupenky lze na číslech 533 316 347, 533 316 360, 533 316 352.

Rezervace jsou platné 5 kalendářních dnů.

3. Hromadné objednávky vstupenek

V případě hromadné objednávky (nad 10 kusů) je nutné nejdříve kontaktovat Komerční oddělení (tel. 533 316 352, komercni@mdb.cz), kde dostanete informaci o aktuální možnosti zakoupit hromadné vstupné a to v závislosti na poptávce jednotlivých titulů.

Obchodní podmínky

 • Vstupenky lze rezervovat pouze na představení uvedená v hracím plánu MdB.  
 • Předprodej vstupenek na následující druhý měsíc začíná vždy 15. den v měsíci. Připadne-li tento den na den pracovního volna, termín předprodeje se posouvá na následující první pracovní den.
 • Elektronický předprodej začíná v den předprodeje v 8.00 hodin.
 • Pokud chcete uskutečnit rezervaci na představení, které se koná dříve než za sedm dní, použijte prosím naši rezervační telefonní linku 533 316/ 360, 410, 347.
 • Rezervace vstupenek s vyzvednutím na pokladně realizované přes internet a telefon platí pět kalendářních dní, či do 7. dne před představením.
 • Při objednávce přes online rezervační systém probíhá platba vstupenky pomocí online platební brány GoPay. Vaše karta musí tedy umožňovat platbu prostřednictvím internetu nebo musíte mít zřízenu GoPay elektronickou peněženku. V opačném případě dojde ke stornu vaší objednávky.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet ani vyměňovat.

Způsoby platby

 • hotově 
 • platebními kartami Eurocard/Mastercard, Visa, Maestro na prodejních místech
 • platba na fakturu - vyřizuje se pouze předem prostřednictvím Komerčního oddělení MdB (viz výše) a to při odběru min. 10 vstupenek.
 • při nákupu je možno uplatnit dárkový kupón (neplatí pro online nákup a prodejní místo STUDENT AGENCY)

Slevy 

 • 33% slevu získávají automaticky děti do 15 let
 • 33% sleva na základě předložení příslušných dokladů pro:
  • studenty denního studia (do 26 let),
  • starobní důchodce,
  • plné invalidní důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP-P.
  • držitele pěstounského pasu

Při online nákupu s uplatněním slevy bude nutné slevu doložit příslušným dokladem společně s předložením vstupenky.

Návštěvní řád Městského divadla Brno
pro návštěvníky divadelních představení

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto Návštěvním řádem a Obchodními podmínkami divadla. Případné reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 2. Divadlo je pro diváky přístupné hodinu před stanoveným začátkem představení a diváci jsou povinni divadelní prostory opustit bezprostředně po skončení představení.
 3. Divák je povinen dostavit se do divadla dostatečně včas, aby zaujal své místo v hledišti před začátkem představení. V zájmu zachování nerušeného průběhu představení a zamezení rušení diváků není možné dožadovat se vstupu do hlediště po začátku představení (toto upozornění je rovněž na zadní straně vstupenky). Je na uvážení hledištního personálu, zda pozdě příchozího diváka vpustí do hlediště a kam ho do doby přestávky usadí.
 4. Divákům je vymezen vstup pouze do hledištní části určené pro veřejnost; je zakázáno vstupovat na jeviště (pódium), na schody vedoucí na jeviště, do technických prostor a zázemí divadla. Výjimkou jsou exkurze prováděné ve vyhlášených dnech za doprovodu odpovědného pracovníka divadla.
 5. Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů, právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě. Každý divák musí respektovat obvyklá pravidla dobrých mravů, zdvořilosti, slušného chování a povinnosti plynoucí z organizačních pokynů personálu divadla, zejména hledištní služby, požárních hlídek apod.
 6. Divák je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku divadla, zdraví, majetku či oprávněných zájmů jakékoliv jiné osoby či jeho samotného a aby nedocházelo k ohrožování veřejného pořádku. Každý divák je povinen chovat se tak, aby nerušil představení, neobtěžoval jiné diváky, dodržoval pravidla zdvořilosti a slušného chování, zachovával čistotu a pořádek.
 7. Divák je povinen uposlechnout pokynů personálu divadla, který dohlíží na bezproblémový provoz představení. V případě porušení Návštěvního řádu může být divák vyzván personálem divadla k opuštění prostoru divadla.
 8. Personál divadla je oprávněn nevpustit do prostor divadla nebo vyvést:
  • osobu důvodně podezřelou z opilosti či požití omamných látek a jiných psychotropních látek nebo osobu ohrožující bezpečnost ve vnitřních prostorách divadla;
  • osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod.;
  • osobu, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., v platném znění nebo přestupku – taková osoba bude předána Policii ČR či Městské policii Brno.
 9. Je zakázáno:
  • vstupovat do divadelní budovy se psy a jinými zvířaty s výjimkou vodicích nebo asistenčních psů;
  • vstupovat do divadelní budovy se zmrzlinou;
  • konzumovat občerstvení v hledišti; pro konzumaci v době konání divadelních představení jsou vyhrazené prostory (bufety ve foyer), kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávky; prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán;
  • rušit představení hlukem a svícením (zejména používáním mobilních telefonů a „chytrých“ hodinek), používáním mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním divákům návštěvu divadla. Nedodržování této podmínky může být důvodem k vykázání z divadelní budovy bez náhrady vstupného.
 10. Divák je povinen prokázat se personálu divadla platnou vstupenkou, případný nárok na slevu (student, senior, ZTP) je třeba prokázat odpovídajícím dokladem či průkazem. Pokud divák nárok na slevu na vstupence neprokáže, je povinen doplatit rozdíl v ceně vstupenky na divadelní pokladně. V opačném případě bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden.
 11. Zakoupená vstupenka platí výhradně v uvedený den, hodinu a na uvedené představení. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadelního sálu. Padělání vstupenky je trestné. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do hlediště. Každý divák musí mít samostatnou vstupenku, výjimka platí pouze pro děti do 5 let, pokud nepotřebují samostatné sedadlo. Pro malé děti sedící na samostatném sedadle lze u hledištní služby zapůjčit „podsedák“.
 12. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času, a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.
 13. Divákovi se doporučuje odložit svrchní oděv (např. kabát) a příruční či neskladné zavazadlo v šatně MdB. Šatna je zdarma. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vnášet do hlediště objemné věci, které mohou překážet či ztěžovat pohyb v uličce sedadel.
 14. V případě ztráty šatnového lístku budou věci uložené v šatně, k nimž se divák nemůže prokázat šatnovým lístkem, divákovi vydány po řádném ukončení představení, a to po jejich podrobném popisu. Věci ponechané/zapomenuté v šatně budou po řádném ukončení představení uloženy v kanceláří inspektorky hlediště nebo na recepci divadla.
 15. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno do divadelní budovy nosit a používat jakékoli chladné, střelné či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik a bezpilotní letadla (drony).
 16. Během představení platí zákaz fotografování, pořizování jakýchkoli audio či videozáznamů. Dále je zakázáno neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga Městského divadla Brno.
 17. Každý, kdo zpozoruje v prostoru divadla nebo na zařízeních závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit personálu divadla.
 18. V celém prostoru divadla platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Výjimkou jsou schválené efekty či rekvizity, které jsou součástí divadelního představení.
 19. V případě vzniku požáru je každý povinen zachovat klid a řídit se pokyny personálu divadla a požární hlídky.
 20. V případě evakuace objektu je každá osoba pobývající v té chvíli v budově divadla povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky, personálu divadla a dalších pověřených osob řídících evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu po určených trasách vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
 21. V případě úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen o tom uvědomit personál divadla. Lékárnička první pomoci je dostupná u personálu divadla případně u službu konajícího lékaře.
 22. Divadlo neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků, pokud budou způsobeny nezodpovědným chováním poškozené osoby či zaviněním ostatních přítomných osob.
 23. Pro ochranu objektů divadla jsou vybrané prostory vybaveny kamerovým systémem.
 24. Povinností diváka je odevzdat předměty nalezené v divadle personálu divadla.
 25. Divák je povinen dodržovat v divadelních prostorách zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků.
 26. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle příslušných právních předpisů. Divák je povinen uhradit veškeré škody, které byly jeho vinou divadlu způsobeny.
 27. Každá osoba vstupující do divadelní budovy na představení souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení ke komerčním nebo propagačním účelům divadla, a to v rámci zobrazení celého hlediště nebo jeho části, chodeb, foyer a prostoru dvorany.
 28. Upozorňujeme, že divadlo neodpovídá za škody způsobené při akcích, které pořádá jiná osoba (pronájem divadelní budovy), a to ani za předpokladu, že zajišťuje hledištní služby. V takovém případě divadlo odpovídá pouze za škodu způsobenou v přímé vazbě na technický stav a zabezpečení svých prostor.
 29. Divadlo neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků, pokud budou způsobeny nezodpovědným chováním dalších přítomných osob, které nejsou personálem divadla.
 30. Změna programu je vyhrazena. Při změně představení či zrušení představení se divák řídí dle ustanovení Obchodních podmínek divadla.
 31. Divadlo si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto Návštěvního řádu.

Děkujeme, že respektujete Návštěvní řád Městského divadla Brno.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->