Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Úplný název povinného subjektu: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: 

3. Organizační struktura: 

4. Kontaktní spojení: Zobrazit stránku kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Lidická 1863/16, BRNO 602 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Lidická 1863/16, BRNO 602 00

4.3 Úřední hodiny: po - pá 9:00 - 15:00

4.4 Telefonní čísla:

  • Sekretariát ředitele: 533 316 311
  • Recepce: 533 316 320
  • Komerční oddělení (hromadné objednávky): 533 316 410
  • Předprodej vstupenek: 533 316 347

4.5 Číslo faxu: 533 316 410

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazemwww.mdb.cz

4.7 Elektronická adresa podatelnymazakova@mdb.cz

4.8 Další elektronické adresy: Zobrazit stránku kontakty

4.9 Datová schránka: 6n4k5mp

5. Bankovní spojení: Případné platby lze poukázat na 57037621/0100

6. IČ: 00101397

7. DIČ: CZ00101397

 

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů - Zřizovací listina (pdf, 0,7 MB); Organizační řád (pdf, 2,7 MB) 
8.2 Rozpočet: viz výroční zpráva daného roku
8.3 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2026 (pdf, 0,8 MB)
8.4 Schválený rozpočet na rok 2024 (pdf, 0,8 MB)

 

9. Žádost o informace

Způsoby získání informací:

a) písemně: u tiskové mluvčí MdB na uvedené adrese Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 16, Brno 602 00

b) elektronicky na e-mailové adrese: vizdova@mdb.cz

c) Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č.106/1999 Sb. (pdf 0,36 MB);
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 0,4 MB)
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 1,3 MB)

Lhůty a termíny, postup při vyřizování: 
Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
 

Výroční zprávy o činnosti organizace v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Způsoby podání žádostí:

a) písemně na sekretariátu ředitele MdB na uvedené adrese: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 16, Brno 602 00

b) faxem na čísle: 533 316 410

c) elektronicky na e-mailové adrese: mazakova@mdb.cz

10.2. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti MdB

 

11. Vnitřní oznamovací systém

 

12. Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů

 

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, MdB odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského divadla Brno, příspěvkové organizace je Magistrát města Brna (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

 

14. Formuláře: neexistují předepsané formuláře

 

15. Popisy postupů: neexistují návody pro řešení životních situací

 

16. Předpisy: 

16.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

16.2 Vydané právní předpisy: neexistují 

 

17. Úhrady za poskytování informací: 

17.1 Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník úhrad

17.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

18. Licenční smlouvy

18.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14b zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

18.2. Výhradní licence

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Zprávy o činnosti organizace

 

20. Nabídka majetku

21. Záměry pronájmu prostor sloužících k podnikání

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->