Jednání představitelů Asociace profesionálních divadel ČR s ministryní kultury

28. 1. 2013

V září roku 2012 oslovilo Městské divadlo Brno spolu s dalšími divadly v České republice širokou veřejnost informační kampaní Asociace profesionálních divadel ČR Pomozte svému divadlu, jejímž cílem bylo upozornit na neřešený systém financování regionálních divadel. V návaznosti na tuto iniciativu, podpořenou více než 37 tisíci podpisy občanů ČR, se začalo Ministerstvo kultury zabývat blíže čtyřmi požadavky, které byly představiteli kampaně vzneseny.

Praha 28.1. 2012 - V závěru kampaně Pomozte svému divadlu, v září minulého roku, oznámila ministryně kultury, že se bude zabývat čtyřmi požadavky, které vznesli představitelé zejména regionálních divadel. Šlo o navýšení prostředků pro regionální divadla v Programu podpory divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, o stanovení pravidel pro jmenování a odvolávání statutárních orgánů veřejných kulturních institucí, o zahájení prací na tzv. kooperativním financování divadel z veřejných zdrojů a o prosazení Zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou k 31. 12. 2012 podepsalo přes 37 tisíc občanů.

 

Ministryně kultury paní Alena Hanáková se dne 21. 12. 2012 sešla s představiteli Asociace profesionálních divadel ČR Evou Kejkrtovou Měřičkovou, Jiřím Šestákem a Janem Burianem, aby společně projednali další postup MK ČR ve výše uvedených záležitostech. Jednání se zúčastnil také ředitel úřadu Ministerstva kultury Milan Kupka.

 

Ministryně kultury přislíbila navýšit po příslušném projednání objem prostředků v Programu na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů nejméně na úroveň roku 2012.

 

Ministerstvo kultury vypracuje nejpozději do konce čtvrtletí 2013 metodický návod pro jmenování a hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti profesionálního umění. Tato metodika využije zkušeností z průběhu práce expertní skupiny pro strategické směřování Národního divadla i zkušenosti z průběhu výběrových řízení na ředitele dalších významných divadelních institucí.

 

MK ČR bude v prvním čtvrtletí iniciovat jednání s představiteli Asociace krajů na téma kooperativního financování v návaznosti na dopisy Petra Nečase a Michala Haška, kteří ve svých stanoviscích adresovaných Asociaci profesionálních divadel ČR vyjádřili takovémuto postupu podporu. Ve spolupráci s podvýborem pro kulturu Poslanecké sněmovny, s výborem pro kulturu Senátu a Asociací profesionálních divadel ČR uspořádá ve druhém čtvrtletí 2013 MK ČR odbornou mezinárodní konferenci na téma vícezdrojové a kooperativní financování, jejíž závěry budou využity při dalších jednáních.

 

MK ČR zajistí v prvním čtvrtletí 2013 vnitřní připomínkové řízení návrhu Zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře a provede jeho aktualizaci.

 

Ministryně kultury Alena Hanáková a představitelé APD ČR vyjádřili uspokojení nad dosavadním průběhem jednání a pevně věří, že navržené kroky povedou k žádoucím systémovým změnám v oblasti živého profesionálního umění v souladu s dobrou praxí ve srovnatelných státech EU s cílem dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje.

 

   

Pomozte svému divadlu je informační kampaň Asociace profesionálních divadel ČR, která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Odstartovala v září, kdy se ve městech po celé České republice uskutečnila představení regionálních divadel pod širým nebem. Seriál vystoupení symbolicky vyvrcholil na piazzettě Národního divadla, kde během šesti dní vystoupilo přes dvacet divadelních souborů z regionů. Kampani vyjádřili ve většině měst jasnou podporu také starostové, stranou nezůstala ani akademická obec a známé herecké osobnosti. Za kampaň se také postavila Herecká asociace a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR. Do konce roku 2012 podpořilo petici 37 043 občanů.

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->